Återvinning – tippa eller hämta

Om du har material som du vill bli av med kan du lämna det på “tippen” eller en anläggning för återvinning. Men du kan även hämta material för att återanvända.

Idag betraktar vi inte längre en återvinningsanläggning som en avstjälpningsplats för skräp som vi vill bli av med. För den miljömedvetne är istället en återvinningsanläggning ett viktigt nav i ett cirkulärt samhälle. Allting går inte till deponi eller till förbränning utan vi försöker att återanvända så mycket som möjligt. Och därigenom sparar vi pengar och klimatet.

En förutsättning för att en återvinningsanläggning ska fungera är att vi klarar av att källsortera så mycket som möjligt i våra sophus. Matavfall ska konverteras till biogas genom en rötningsprocess. Restprodukten från den processen blir biogödsel som ska spridas på åkrar. Plastavfall kan i många fall malas ner och regenereras till en rad olika produkter.

Återvinning – omvandling av sopor

Vid en återvinningsanläggning sker omvandling av sopor i stor skala. Schaktmassor, betong, tegel och asfalt kan tas emot och sorteras och processas till användbara produkter. En återvinningsanläggning kan leverera odlingsjord och en rad olika produkter som är krossade och siktade och som kan användas i byggnation och till vägar.

En anläggning för återvinning tar emot en mängd trädgårdsavfall. Sådant material bryts ner i en organisk process och blir till en mullrik kompostjord. Sådan jord passar utmärkt till såbäddar för golfbanor, fotbollsplaner och parker. Vissa restprodukter tvättas i en särskild process och blir till singel av natursten och kross. Sådant material har bra egenskaper för dränering och passar för bland annat gångstigar.

Hitta mer info kring återvinning på denna sida: damattsson.se